สวัสดีค่ะ ข้อมูลที่ให้มาเป็นความรู้ที่ดีมากเลยค่ะ
Inok Sopa
1

เท่าที่หาข้อมูลมาน่าจะใช้ Google Script ส่งเข้า msg เข้าไลน์โดยตรงไม่ได้ครับ

แต่ว่าถ้าลองใช้เป็น python access Google Sheet และส่งเข้าไลน์ด้วย line bot sdk python น่าจะทำได้นะครับแต่น่าจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเยอะเลย 555

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.