Nhật ký công việc ngày 26/01/2016

Trời mưa lạnh ngồi nhà làm việc, tiếp tục mày mò scrapy. Tìm cách lấy các rule từ trong database để crawl một cách tự động.

Bằng cách sử dụng hàm start_request, tôi lấy dữ liệu từ database kết hợp với hàm meta của đối tượng RequestResponse để truyền dữ liệu qua lại giữa các hàm.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.