Hi all,

Long time no see!

Tự dưng nay có máu viết lách + muốn chấm dứt cái project sâu ko thấy đáy ở đây, đành lôi cái blog mốc meo này ra vậy!

Thì vừa ngày hôm qua (07/05/2018), chiếc điện thoại Redmi Note 5 Ai được ra mắt chính thức ở VN, ko biết nó có trở thành hiện tượng và xuất hiện nhiều thánh cuồng như con Redmi Note 4x năm ngoái ko nữa?!

Mình thì đã có cơ hội trải nghiệm con này trước đó tầm 1 tháng, do đúng lúc đó đang có nhu cầu…

Thu Nguyen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store