รีวิวกล้อง Olympus OM-D E-M10 III
Tor Chanon
2983

ขอ GX85 ด้วยได้ไหมครับ กำลังตัดสินใจอยู่ จะเอานี้หรือนู้น ในเมื่อมันสเปคใกล้เคียงกันมาก

Like what you read? Give Blacker Mountainer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.