Blockchain Think Tank kot sogovornik vlade in regulatorjev

Image for post
Image for post

Od vprašanj za politične stranke, do koalicijske pogodbe

Eno od temeljnih poslanstev delovanja Blockchain Think Tanka je soustvarjanje okolja v Sloveniji, ki je prijazno blockchain podjetjem in vsem drugim deležnikom, ki na kakršen koli način delujejo v tej industriji. Ključen element takega okolja je ustrezna zakonodaja. Taka, ki je za naslovnike razumljiva in predvidljiva, hkrati pa ne ovira nadaljnega razvoja tehnologije. Blockchain Think Tank se je s sprejemom ICO smernic in z vzpostavljeno konstruktivno komunikacijo z regulatorji, uspešno pozicioniral kot kompetenten sogovornik in kot neodvisna institucija, ki igra ključno vlogo pri samoregulaciji blockchain industrije.

Pretekli (ne)uspehi

Žal pa blockchain skupnost, vključno z Blockchain Think Tankom, v mandatu pretekle vlade ni bila uspešna pri predlogih za spremembe zakonodaje. Ostalo je le pri številnih pogovorih in konkretnih predlogih sprememb zakonodaje. Blockchain Think Tank je izdal tako Pobudo za začetek postopka sprememb ZPPDFT-1, kot tudi Pobudo za začetek postopka spremembe Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem.

Pogled v prihodnost

Z namenom, da bomo v mandatu te vlade bolj uspešni pri soustvarjanju t.i. pametne regulacije, ki predstavlja pojem za optimalno razmerje med zakonsko regulacijo in samoregulacijo, smo se v Blockchaini Think Tanku dela sistematično lotili že pred volitvami. V ta namen smo vsem političnim strankam, ki so kandidirale za vstop v Državni zbor, posredovali vprašanja glede kripto valut in blockchain industrije. Od večine strank smo odgovore prejeli, nekatere med strankami so se z odgovori celo zelo potrudile.

Rezultati

Končni rezultat tega dela je, da podpisana koalicijska pogodba na dveh mestih omenja blockchain, in sicer v naslednji obliki (stran 14 in 15):

  • vzpostavili bomo ustrezno reguliran poslovni ekosistem za razvoj in uporabo tehnologij veriženja podatkovnih blokov.

V pričakovanju

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store