ACT — ang perspektibo ng Project Manager

Ang ACT ay isang naiibang proyekto

Ang Nasusunog na Tao ay halimbawa ng “bukas na sektor” na pag-unlad.

ICO

Ang paglikom ng pondo gamit ang ICO ay nangangahulugan ng unang hakbang ng pagkilos ng gawain na maihahambing sa ispesipiko ng paglikom ng pondo, disenyo ng smart contracts, at sa partikular ay ang kalahok/ kontributor/ relasyon ng donator.

May tatlong tanong na kumintal sa aking isip na buhat sa mga sumosuporta sa aming proyekto:

1. Likwiditi — pwede ko bang ibenta ang token na mayroon ako?

2. Laki ng Market — ano ang potensyal na kita sa negosyong ito?

3. Ang paggamit ng pondo — papaano gagamitin ang pondong nalikom?

Likwiditi. Ang ACT ICO smart contract ay gagawa at mamamahagi ng ACT Tokens pagkatapos ng paglilikom. Ayon sa aming development plan, ang ACT ICO smart contract ay pwede nang ilabas sa November 18th, 2017, ngunit kung hindi nito maabot ang cap ang (ito ay mapagdedesisyonan bago ang pre-ICO) pagpopondo ay magpapatuloy hanggang January 18th. Ang pinaka unang ACT Tokens ay ilalabas sa January 18th, 2018 at ang pinaka unang araw ay November 18th, 2018.

Laki ng Market. Tignan ang video (sa ibaba) kasama si John Clippinger, at ang anchor article ni Robert C. Wolcot sa Forbes. Si Clippinger ay nagtatag ng Institute for Data-Driven Design (ID3) at Research Scientist sa MIT Media Lab, at sya ang nanguna sa depinisyon ng open sector, ang pagkilos na humahamon sa tradisyonal at top-down leadership paradigms. “Ito ay hindi public sector, hindi rin private sector, hindi rin ito sa gobyerno o sa UN…Ito ay pagmamay-ari ng lahat.”

Upang hindi masyadong maging pilosopikal (pwede kang magbasa para sayo), ngunit ang mainam sa ACT ay ang bawat isa ay pwedeng makilahok. Kahit na tignan nyo ang ibang major social change websites, ang kanilang paglago ay exponential. Ang Non-profit Avaaz ngayon ay may 44 milyong miyembro mula sa 194 na mga bansa at ang social enterprise na Change.org ay sinasabing may 178 milyong taog “people taking action”. Nilabas ng Forbes noong 2012 na ang Change.org ay may kitang humigit sa $15 milyon na may 20 milyong miyembro. Ito ay nagsimulang promosyon noong 2010 na nangangahulugan na ang kita ay lumaki sa loob ng dalawang taon. Upang putulin ang paghahabol, ang ACT ay magkakaroong ng malaking kita upang mapunan ang potensyal na pagbabago na makakaapekto sa maraming tao.

Paggamit ng Pondo. Makikita mula sa aming pangunahing kontartuwal na dokumento kasama ang smart contract specialists Draglet na ang gastos sa pagbuo ng 6 na pangunahing parte ng ACT ay circa €150,000. Kaya papaano kung mas malaki ang malikom, sabihin nating $5million, na pangkaraniwan lamang para sa ICOs? Sa ACT model, 15% ng kita ng platform ay papabuyaan ang mga curators ng panukala (isang detalyadong analogo ang makikita dito), at ipinapakita ng white paper na sa pagitan ng 1–2.5% ang popondo sa bawat Daoact Foundation, at Daoact Ltd, na titingin sa komunidad at sa IP, a sa pagpapa-unlad ng platform. Upang magawa nila ito ng tuloy-tuloy, ang kita ng ACT ay kailangang lumampas sa $1million kada taon upang tumakbo ito ng maayos. Ang tanong ay “gaano katagal, at ano ang plano upang makapunta dito”? Hindi lang namin alam kung hanggang kailan itoaabutin dahil ito ay nakadepende sa paglago ng adaptasyon ng cryptocurrency kasama ang ebolusyon ng regulatory environment na mamumuno kung papaano ito gagamitin ng mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit ang ACT ay lilikom ng malaking pndo gamit ang paraan ng donasyon ang paggamit ng pondo ay:

Ang unang $830,000 na malilikom sa higit €150,000 (circa $170,000) ay hahatiin sa tatlong paraan sa pagitan ng project management, marketing, at legal at audit.

Layon naming gamitin ang pondong $1million bilang:

Sa paraang ito, ay naglalagay tayo ng mahalagang alokasyon upang gumana ang platform kasama ang pagpopondo sa panukala at pabuya para sa mag curators. Susuportahan nito ang pangunahin parte ng ACT platform na magdudulot ng paglago at magdami.

Pagsasaayos ng Proyekto

Apat na tao ang hahawak ng keys sa multisig wallet — dalawa mula sa Draglet t dalawa mula sa ACT Team. Sa paraang ito, ay masisiguro natin na ang paunang pondo ay mapupunta sa parehong developer at proyekto ayon sa ating mga layunin.

Ito ang pangunahing prayoridad ng ACT Team na hanapin ang isyu ng ACT Tokens sa pinakamaagang araw. Sa parte ng project management ito ay nangangahulugan na ang mga salapi ay maayos na maipapamahagi sa itiknakdang oras, at sa marketing, promosyon at pag-unlad ng komunidad at ito ay nangangahulugan ng pagsasara ng lahat ng paglilikom ng mas maaga.

Ito ay isang masayang paglalakbay na tayo ay magsisimula ng magandang komunidad na gustong makakita ng pagbabago. Ang komunidad na sumusuporta sa blockchain ay talagang gusto ang teknolohiya at makikita nila ang potensyal para sa cryptocurrencies bilang isang magandang pagbabago sa mundo.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.