Ang Pagbabago sa Market ay isang pagbubukas para sa oportunidad sa labas ng hype

“Ito ay hindi mula sa awa ng butcher, ng brewer, o ng baker na inaasahan natin sa hapunan” Adam Smith, Wealth of Nations 1776

Ito ay ang pinagsamang kagaanan at ekpektasyon na aking pinuna sa pagbagsak ng cryptomarkets sa nakaraang dalawang linggo.

Ang presyuhan at ang daynamiko ng market ay pwedeng maipaliwanag ng law of supply and demand. Ang Cryptocoins ay nagdiwang ng isang malakihang suporta sa demand para sa ICOs, isang matatag na cryptocommunity, paglilipat ng halaga ng cryptocurrency holders sa bagong coins at ang huli ay ang mga speculators ang lumilipat sa cryptomarkets mula sa tradisyunal na fiat currencies, commodities o equity. Ang lahat ng ito ay positibo at magpapatuloy pa, ngunit ang epekto ng kasalukuyang hiatus o pagtutuwid sa market kasama ang lawak at panahon ay pareho at magpapatuloy.

https://coinmarketcap.com/charts/

Kung titignan natin ang larawan sa itaas, Makikita natin ang matinding pagkakaiba sa pagtaas ngayong taon hanggang June 23rd. Simula noon ay may sinasabing malaking pagbagsak sa global market cap trend, ngunit ang valuations ay patuloy pa ding kumakatawan sa malaking pagtaas sa mga nakaraang tao, sa 6 na buwan o 3 buwan.

Ang isang natatanging eleento sa taas ay ang malaking idinagdag sa market volume sa loob g tatlong buwan. Ito ay indikasyon na may malaking aktibidad na tama para sa cryptomarkets na may exponential growth sa maliit na panahon. Ang magandang punto nito ay hindi ang correction kundi ang pagtaas ng dami na nagpapatuloy. Ang malaking market ay nagpapatunay ng isang malusog na market at kapanipaniwalang sa kasalukuyng correction, ang demand para sa cryptocurrency ay lalago sa consequential increase sa market valuations trends.

Kung ating ilalagay ang lifecycle adoption model sa cryptomarkets ay pwede nating masabi na ang malaking pagtaas mula sa innovator papunta sa early adopter phase ay nangangahulugan ng maayos na lugar para sa pag-unlad sa darating na taon, tiganan ang larawan sa ibaba:

Papaano ako nasiyahan? Sa aking huling post bilang Project Manager sa ACT ay sinabi kong na sa iba pang factors, ang likwiditi at laki ng market bilang mahalagang elemento ng ICO. Ngunit paano naman ang kaganapan?

“Ang isang magandang token ay tumataas ang halaga sa pagtaas ng network. Pinapabuyaan nito ang komunidad at ang mga naunang sumoprta sa paggamit, pakikiisa at pagpapakalat ng platform na kinakatawan nito. Ito ang bootstraps ng komunidad na ang bawat isa ay nakikinabang upang ang proyekto ay lumago at magtagumpay” Jan Isakovic, Cofound.ie

Ang susi sa token valuation sa pangmatagalan ay kung papaano kahalaga ang token sa isang platform operation at ang kakayahan nito na bumuo ng patuloy na pagkita. Nakakalimutan ng mga kalahok ang kahalagahan kapag may malaking pagbabago na pwede naman ngunit ang market ay pinagsasama-sama ang mg aperspektibo at salamat sa nakaraang koreksyon ngayon ay makakapasok na kami sa pagbabago ng pagtaas g kandidato sa ICO.

Gagamitin ng ACT ang pondo mula sa ICO upang abutin ang mga komunidad sa buong mundo at upang maging aktibo sa mga panukala, curation at pagboto, upang maraming matatagumpay na mga istorya ang bumalik sa lahat. Ang token holders ang aming komunidad at ang magsisiguro na patuloy kaming lalago. Dahil sa pangangailangan na hawakan ang token upang makiisa sa ACT kaya inaasahan namin ang demand para dito at ang patuloy nitong paglago.

Ang pagiging lantad, malinaw, at bukas na pamamalakad ng Blockchain based smart contracts sa Ethereum, ang magsisimula ng pagbabago ng aplikasyon upang suportahan ang pananagutang panlipunan sa buong mundo.

Sa umpisa ng aking post ay binanggit ko ang demand bilang susi ng paglaki ng market. Ang tagumpay ng ACT ay kapareho ng paglaki ng demand at paggamit ng ACT Tokens. Tayo ay may ginawang We pormula na magpapanatili ng demand, hihikayat ng aktibong partisipasyon at magbibigay ng halaga sa lahat ng stakeholders.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.