Inilunsad ng ACT ang unang smart contract base platform para sa inisyatibong panlipunan

ACT: Mamamayan ang Inuuna

Ang panahon ng internet ay nagsilang ng panibagong paraan ng paglilikom ng pondo. Palagiang pagbibigay ng bagong impormasyon patungkol sa kasalukuyang pangyayari sa buong mundo. Ngayon, ang pagbabago ng uri ng negosyo at kaperahan ay mas naging madali para sa pribadong mamamayan ang makipagpalitan ng pera, gamit at servisyo. Ang kabuuang nonprofit sector ay nabago dahil sa resulta ng pag-unlad na ito. Ang digital fundraisers ay pinapahintulutan ang mga maliliit na grupo na magkaroon ng malawak na tagasubaybay para sa kanilang mga adbokasiya sa trabaho. Sa kabilang banda, ang internet ay nagbigay daan para sa mga donors na kumunekta sa mga agay na mahalaga sa kanila, at makita ang resulta ng kanilang donasyo sa mga tao.

Ang ACT platform na pina-unlad ng draglet, kinakatawan ang susunod na hakbang tungo sa pagbabago. Ang ACT ay isang decentralized autonomous organization (o DAO) na pinagsasama-sama ang maliliit na bayad mula sa ma pribadong mamamayan upang pondohan ang mga inisyatibo sa ugat ng panlipunang pagbabago. Ginagamit na paraan ng DAOs ang blockchain technology upang mangalap at magbahagi ng digital holdings sa mga miyembro nito. Habang ang teknolohiya ang bumubuhay sa decentralized autonomous organization, ito ay madalu para sa mga end-users upang magsimula sa ACT platform.

Karanasan ng mga Gumagamit

Ang users ay kumokonekta sa ACT network gamit ang mobile app. Sa panahon ng paunang pagbubuo, sila ay mamimili ng uri ng layunin na kung saan sila interesado. Pagkatapos, sila ay bibili ng “boto” na ginagamit upang pondohan ang nasabing panukala. Ang perang nalikom ay iipunin at gagamitin upang pondohan ang mga matagumpay na panukala. Ang mga bagong notipikasyon ay nagaabiso sa mga users ng mga bagong panukalang gusto nila. Kaya, pwede silang mamili kung boboto sialng pabor, laba o hindi na bobobto. Kapag ang tamang bilang ng “pabor” ay naabot, ang smart contract ang awtomatikong magsisimula ng pagpopondo sa inisyatibong nabanggit, na maipapadala sa nagpanukala.

Dahil ang lahat ng iterisadong miyembro ng ACT ay papadalhan ng notipikasyon parsa sa bagong panukala at ang pagpopondo ay awtomatiko, ang ACT ay dinesenyo na transparent at egalitarian. Ang ikatlong partido ay hindi pwedeng pigilan ang inisyatibo ng ACT kapag ito ay napagbotohan na, at ang lahat ng miyembro ang magsasabi kung dapat ba itong pondohan. Ang kapangyarihang bumoto ng user ay masusing binabantayan upang hindi ito makontrol ng iba.

Ang ACT ay may malaking pagkakaiba sa crowdfunding. Kapag naging parte ang user ng ACT network, ay popondohan nila ang kanilang voting account upang maging handa sila sa pagsuporta sa mga inisyatibong panlipunan. Kaysa magpasimula ng donasyon gamit ang case-by-case basis (gaya ng sa crowdfunding), ang ACT ay isang network na humihikayat ng patuloy at democratikong paraan. Ang mga users ay literal na bumoboto gamit ang dolyar.

Ang Aksesibilidad at Seguridad Pang Pinansyal

Sa totoo lang, hindi nyo kailangan ng buong dolyar upang bumoto. Ang draglet team ay dinesenyo ang aksesibilidad bilang pangunahin ng ACT DAO, na naglalaman ng mababang harang mula sa perspektibong pinansyal. Dahil ang presyo ng isang boto ay 10 sentimong dolyat lamang. Ang katatagan ng karensiya ay importante din para sa aksesibilidad, kaya ang boto ay gamit ang USD at hindi cryptocurrency. Ang ACT ay pinapatakbo sa Ethereum blockchain, na talagang ligtas. Ito ay hindi gaya ng orihinal na DAO, na pinaunlad ng sarili nitong teams at nagresulta ng very destructive hack. Ang Ethereum ay mas napatunayang mas ligtas ngunit ang ETH ay hindi padin ganong kaligtas.

Ang Demokrasyang Pagboto

Kahit na ang pagboto ang naghahayag ng pagsang ayon ng ACT sa demokrasya, ang pagbili ng kapangyarihang bumoto gamit ang pera ay hindi pa rin magandang sistema. Gumagawa pa rin ng paraan ang Draglet upang masiguro na ang boto ay maibabahagi sa lahat at hindi mapunta sa mga mayayaman lamang. Pagkatapos ng paunang panahon ng pagboto ang limitasyon ng pagboto ay itatakda ayon sa pinakamataas na bilang ng boto para sa indibidwal, upang maiwasan ang mayayaman na magkaroon ng impluwensya sa tagumpay o pagatalo ng isang proyekto.

ACT Curation Engine (ACE)

Ang pinaka mahalagang parte ng ACT ay ang promosyon ng tamang kadahilanan. Upang masiguro na ang magagandang panukala lanang ang makakaabot sa mga miyembro upang maisulong ang pagiging lihitimo at ang tagumpay ng ACT platform.

Dito papasok ang ACT curation engine (ACE). Nag users ay pwedeng maging curators ng panukala na hindi pa naitutulak sa mas malaking network. Magagawa nito gamit ang pagpasok sa curation engine, na hinahayaan silang makita at bumoto sa panukala bago nito maabot ang mas malaking manonood gamit ang push notifications. Ang curators ay may aktibong gampanin upang makita ang kalidad ng mga panukala, gaya ng paghingi ng impormasyon upang malaman ang agiging totoo nito. Pwede naman nila ngayon na paboran o hindi paboran ng panukala. Ang ACE curators ay gumaganap na gatekeepers na nagpapanatili ng integridad ng ACT.

Ang ACT ay ERC20 Token na pwedeng ipangalakal sa exchanges, at ito ang nag iisang “currency” na pwedeng bumili ang curators ng ACTION Tokens. Ang ACTION ay reward tokens na ginagamit ng ACT platform bilang parte ng ebaluwasyon ng algorithm para sa curator rewards. Ang reard na ito na may katumbas ng 15% ng lahat ng kita ng platform, at ito ay ipapamahagi depende sa curation effort, bago ang tagumpay ng curation, ang bilang ng nakuhang ACTION, marketing effort, at kung papaano ginagawa ang dating curation.

Upang mahikayat ang pangmatagalan na komitment, ang ACTION tokens ay isang vesting tokens, na pwede lamang ipalit pabalik sa ACT sa loob ng isang taon at sa pagitan lamang ng isang buwan. Ito ay non-transferable. Sa ngayon, ay maraming ispekulatibong pagpapalitan sa komunidad ng cryptocurrency, na nangungunang maliliit na paglago sa payoffs laban sa patuloy na paglago. Pinapahina nito ang kapasidad para sa DAOs at iba pang blockchain applications upang magpakita ng pangmatagalang paglago. Dahil ang layunin ng ACT ay maging panglahat na platform para sa pagbabagong panlipunan, magpanaliti ng pagbabago ang isa nitong prinsipyo.

Ang ACT at ACTION ay ginawa upang mailagay ang konsepto ng DAO patungo sa pinakamainam na pagbabagong panlipunan. Pinapakita ng draglet na ACT sa ispiritu ng pagiging bukas at desentralizadong demokrasiya, na ito ang pinanniniwalaan naming tamang daan.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Crypto Blogger’s story.