Takipte Kalın: Darlin’

blogender
blogender
Aug 6 · 1 min read

İlk olarak 2017’de The Walking Dead’de hayat verdiği gizemli Anne karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Pollyanna McIntosgh’un yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metrajlı filmi #Darlin için Takipte Kalın.

16 yaşında İskoçya’dan ayrılarak Londra’ya gelen oyuncu-yönetmenin aslında kariyerinde birazcık daha gerilere gitmek gerekiyor. The Walking Dead’e gelene kadar oyuncunun Lucky Mckee’nin 2011 yapımı filmi “The Woman”da canlandırdığı kadın karakter, hakkı yenmeyecek kadar iyi bir oyunculuk örneğiydi. İlk gösterimini Mart ayında SXSW’da (South by Southwest) gerçekleşen Darlin’, yazar Jack Ketchum’un romanından uyarlanan üçlemenin son filmi olarak görülüyor. 2009’da Andrew van den Houten’ın yönetmenliğini yaptığı “Offspring” ve Mckee’nin 2011 yapımı filminin ardından 8 yıl sonra gelen Darlin’, yönetmenini baş roldeki “kadın” olarak görmek açısından ilgi çekici.

Film, öyküsü boyunca barbarlık ve medeniyet kavramları arasında izleyicisini düşündüreduruyor. Vahşi bir insan türünün, kendisinden daha az vahşi başka bir insan türüyle karşılaşması; bir kadının şiddet, utanç gibi duyguların arasında gençliği nasıl anlamlandırdığı ve korku dünyasının bir an da nasıl masallaşacağı bu filmi bir kült mertebesine doğru hızla yaklaştırıyor.

Modern insanın hızlandırılmış bir güncelleme dosyasını koluna sıkıştırdığı ehlileşen kadının, ideal kadınlık mefhumundan ya da romantizminden uzaklaşması, bir yönüyle öğretilen şeylerin ayyuka çıkması filmin belki de bu karanlık atmosferi içinde başarıyla kucakladığı ironisine daha bir derinden eğilmeyi zorunlu kılıyor.

blogender

Written by

blogender

uçan süpürge kadın iletişim ve araştırma derneği/flying broom women’s communication and research association & gen-der studies collective #medium blog.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade