Toplumsal cinsiyet rolleri çevreci eylemleri nasıl etkiliyor?

blogender
blogender
Aug 8 · 2 min read

Pennsylvania State University’de yapılan bir araştırma, yerleşik toplumsal cinsiyet rollerinin çevre dostu tercihleri etkilediğini, örneğin heteroseksüel erkeklerin alışverişte bez çanta kullanmak gibi çevre dostu tercihler yapmalarına engel olabildiğini ortaya koyuyor.

Üniversitenin psikoloji bölümü profesörlerinden Janet K. Swim tarafından yürütülen ve toplumsal cinsiyet stereo-tiplerinin çevre dostu tercihler üzerindeki etkisini araştıran çalışma için 960 kişi çeşitli soruları yanıtlamak üzere bir araya getirildi. Araştırmacılar, aldıkları cevaplar neticesinde katılımcıların kimi çevreci eylemleri “erkeklere özgü”, kimilerini ise “kadınlara özgü” olarak kodladığını gösterdi. Örneğin çoğu katılımcı, tek kullanımlık poşetler yerine bez çanta ile alışveriş yapmayı “kadınlara özgü”; enerji tasarrufu sağlamak için pencerelere yalıtım yapmayı ise “erkeklere özgü” bir eylem olarak değerlendirdi.

Aynı zamanda katılımcıların (her ne kadar lezbiyen ya da gey gibi cinsel yönelim tanımlarını kullanmasalar da) kadınlarla ilişkilendirdikleri eylemleri gerçekleştiren erkeklerin ve erkeklerle ilişkilendirdikleri eylemlerde bulunan kadınların cinsel yönelimlerini sorguladıkları görüldü. Swim, heteroseksüel erkeklerin çevresel problemlere duyarlı olmalarına karşın “kadınlara özgü” olarak kodladıkları eylemlerden kaçınabildiklerini, heteroseksüelliklerinden şüphe duyulmaması için stereotip erkek rollerinin sınırları içinde hareket etmeye çalışabildiklerini belirtiyor.

Çalışmanın son kısmında ise katılımcılara; içinde toplumsal cinsiyet rollerine uyan çevreci eylemler gerçekleştirenler ile toplumsal cinsiyet rollerine karşı çıkan eylemlerde bulunan kadın ve erkeklerin bulunduğu bir listeden kiminle eşleşmek istedikleri soruldu. Kadın katılımcılar, çevreye karşı olan tutumlarına bakmaksızın kadınlarla eşleşmek istediklerini belirtti. Ancak erkek katılımcıların verdikleri cevaplar, erkeklerle ilişkilendirdikleri eylemlerde bulunan kadınlardan kaçındıklarını gösterdi.

Yazı: Merve Coşkun

blogender

Written by

blogender

uçan süpürge kadın iletişim ve araştırma derneği/flying broom women’s communication and research association & gen-der studies collective #medium blog.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade