İngilizce Eğitim & Unit -1 am/is/are

Unit -1 am/is/are

“TO BE” etrafımızdaki nesneleri nitelemek, özelliklerini, yerlerini ve konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir. İngilizce bir cümle kurarken her zaman bir yükleme ihtiyaç duyulur. İçinde yüklem bulunmayan hiçbir yapı cümle olamaz.

TO BE yani olmak fiili ya bir nesneyi yada nesneyi niteleyen sıfatı belirtir. To be cümleleri kesinlikle eylem cümlesi değildirler. İçinde hareket,ivme içeren hiçbir yapıyı anlatamazlar (gitmek,koşmak,gelmek….)

am/is/are ise, to be fiilinin şimdiki zaman halidir. Hareket yok, durum bildirir. İçinde (dır-dir) anlamı saklamaktadır.

Cümlede baska fiil yoksa, yani cumlenin yuklemi bir sifat ya da isim olacaksa, am/is/are kullanılır.

Örnek Kullanım:

► To be + sıfat

John is handsome (John yakışıklıdır)

► To be + isim

Mary is a teacher (Mary bir öğretmendir)

► To be + fiil kesinlikle olmaz

Ek bilgi: İngilizcede olumlu cümle kuralı Subject(Özne)+Verb(Fiil)+Object(Nesne)+Place(Yer)+Time(Özne)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.