İngilizce Eğitim & Unit-3 I am doing present continuous

Unit-3 I am doing (present continuous)

>>>I am doing ifadesinin türkçe karşılığı yapıyorum demektir. Bu konuda şimdiki zamanı inceleyeceğiz.

Şimdiki zamanda cümleler kurarken hem olumlu hem olumsuz durumlarda , fiile -ing takısı getirilir.

Olumlu durumda;

Subject(Özne)+to be(Yardımcı Fiil)+Verb-ing(Fiil)+Object(Nesne)

Olumsuz durumlarda;

Subject(Özne)+to be(Yardımcı Fiil)+not(olumsuzluk eki)+Verb-ing(Fiil)+Object(Nesne)

*İstisna State verb (durum fiilleri) -ing takısı almaz. Şimdiki zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla soyut düşünmek, sevmek, anlamak, sahip olmak gibi soyut anlamlı fiiller continuous (be+ -ing) yapısında kullanılamazlar. Bu fiiler Simple Tense ile ifade edilirler . Örneğin “I love you” Simple Present tense ile yazılmasına rağmen, Türkçe’ye “ Seni seviyorum “ diye çevrilir.

Bu fiillerden bazıları aşağıda verilmiştir.

- Mental State (Zihinsel Durumlar):know, realize, understand, recognize
believe, feel, suppose, think, imagine, doubt, remember, forget, want, need, desire, mean

- Emotional State (Duygusal Durumlar):love, like, appreciate, please, prefer
hate, dislike, fear, envy, mind,care, astonish, surprise, amaze

- Possession (Sahip Olma):have, belong, possess, own

- Sense, Perception (Duyular, Algalama):taste, smell, hear, feel, see

- Other Stative Verbs (Diğer Fiiller): look, seem, appear, sound, resemble, look like, cost, owe, weigh, equal, be, exist, matter, consist of, include,contain

Şimdiki zaman 4 farklı yerde kullanılır.

  1. NOW(ŞİMDİ)

Bir şeyin tam şu anda olduğunu veya şuan yapıldığını anlatmak için kullanılır. Örneğin:

-I am sitting. (Oturuyorum.),

-I am not standing. (Ayakta durmuyorum.)

2. Longer Actions in Progress Now (Halen devam eden uzun süreli olaylar)

İngilizce de “now” kelimesi “şu an, bugün,bu ay,bu yıl,bu yüzyıl” gibi birçok anlam verebilir. Bazen şu anda aktif olarak yapmıyor olsak bile, süreç olarak içinde bulunduğumuz eylemlerden bahsederken Present Continuous kullanırız.Örneğin;

-I am not studying to become an engineer. (Mühendis olmak için çalışmıyorum.) 
- I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)

3. Near Future (Yakın Gelecek)

Bazen Present Continuous Tense bir şeyin o anda değil de yakın bir zamanda olacağını veya olmayacağını anlatmak için kullanılır.Örneğin;

-I am meeting some friends after work. (İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz.)

-Isn’t he coming with us tonight. (O bu gece bizimle gelmiyor mu?)

4. Complaining with “Always” (“Always” kullanarak şikayette bulunma)

Present Continuous Tense “Always” gibi kelimelerle kullanıldığında bir şeyin yapıldığını veya olduğunu belirtir. Anlam Simple Present Tense’e benzer ve her zaman negatiftir. Bir şeyden şikayet ederken kullanılır.

Always kelimesi dışında ayrıca “constantly” veya “ forever” kelimeleri ile kullanıldığında da, Present Continuous Tense rahatsız edici hoş olmayan bir eylemden yakınma anlamı verir. Anlam olarak Simple present tense!i andırsa de , olumsuz duygu içerir. “always” “forever” veya “constantly” kelimeleri cümlede “be” ve “verb+ing.” arasında bulunurlar.Örneğin;

-She is always coming to class late. (Derse hep geç kalıyor.)

  • He is always talking. (O sürekli konuşur.)
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.