koulu

koulu on kivaa ja hauskaa kun tehdään asioita ja mennään kotiin päivän jälkeen kun on syöty mahat täyteen.

Like what you read? Give Ari Marin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.