โค้ชชิ่งไร้ทิศทาง

ภาพจาก http://brentwoodchurch.ca/bpac/wp-content/uploads/2013/03/freedom.jpg

Non directive coaching คือเทคนิคในการโค้ชแบบไม่จำกัดกรอบ ไม่จำกัดทิศทาง ฟังดูเลื่อนลอย อันตรายและหาผลลัพธ์ชัดเจนไม่ได้ แต่แท้จริงแล้วเป็นกระบวนการโค้ชที่ปลอดภัย มีพลัง และเหมาะสมกับการเริ่มต้นเข้าหาโค้ชชี่ (ผู้ได้รับการโค้ชเรียกว่าโค้ชชี่ — Coachee) มากๆ เพราะเป็นกระบวนการที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง และสะท้อนสิ่งที่ผู้ได้รับการโค้ชคาดหวัง หรือกังวล นำทางเค้าจากสิ่งที่เค้าคิดว่าเป็นปัญหาและอุปสรรค ไปสู่สภาพพ้นทุกข์ที่คาดหวัง และสมมุติฐานในการแก้ไขปัญหา

กระบวนการสะท้อนตัวตน

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย ถามคำถามปลายเปิด และรับฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ตัดสิน ต่อด้วยการช่วยสะท้อนปมปัญหา และช่วยเชื่อมโยงความหมายของเรื่องราว เข้ากับเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาวตามแต่โค้ชชี่จะมองเห็น ร่วมค้นหาบทสรุป และสุดท้ายคือส่งเสริมการทดลอง เพราะที่สุดแล้วโค้ชชี่ย่อมรู้ดีที่สุดว่าตัวเองมีความพร้อม และความเหมาะสมกับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบไหน สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับโค้ชคือการสร้างบรรยากาศแห่งการไว้วางใจ และรักษาวงจรแห่งการพัฒนาตัวเองเอาไว้ ไม่ให้โค้ชชี่ต้องเสี่ยงมากเกินไปจนหมดพลังงาน

จงดูแลผู้อื่นในวาระของเค้า ไม่ใช่จากบริบทของเรา

บ่อยครั้งที่ผู้บริหารในองค์กรคำนึงถึงความต้องการจากภายนอกมากกว่าภายใน จนนำไปสู่การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาบุคคลากร ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย, มาตรฐาน, ข้อตกลง และ KPI เมื่อพนักงานในความดูแลไม่สามารถทำตามความคาดหวัง หรือมาถึงทางตันของเส้นทางอาชีพ สิ่งสำคัญที่เราอาจจะลืมนึกกันไปคือหัวจิตหัวใจของมนุษย์แต่ละคนนั้นก็ต้องการการดูแล การป้อนข้อมูลจากภายนอกนั้นสำคัญต่อการเติบโตก็จริง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความพร้อม และความต้องการภายในจิตใจของคนที่เราต้องการจะพัฒนา

กระบวนการ Non directive coaching แท้จริงไม่ได้ไร้ทิศทางหากแต่กำหนดทิศทางด้วยตัวของโค้ชชี่เอง สำหรับคนที่ยังลังเล อยากให้ลองคิดดูดีๆ ว่าอะไรจะดีไปกว่าการมีทีมที่จัดการงานได้ด้วยตัวเอง แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง และเติบโตได้ด้วยตัวเอง


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.