σκέψεις-δια-στρεβλώσεις

μακροσκελείς και διάχυτοι

οι συνειρμοί που ‘ρχονται

στο νου

στεγάζεται το λευκό τοπίο

τι γλυκό!

τι φθονερό!

το αμόλυντο νερό

που ξεχύνεται από τα εσώτερα όργανα

Κοιτώντας το ταβάνι της κρεβατοκάμαρας
μετά τη σχολή
Ιούλιος 2015
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.