Regen — Tussen Asten en Someren

De regen

De regen drupt vandaag in kleine drupjes omlaag. Alleen als je goed kijkt zie je het verschil tussen nat en droog, zo geniepig klein en onzichtbaar zijn ze. Horen doe ik ze wel, wanneer ze in een plas vallen en er onmiddellijk deel vanuit gaan maken.

--

Dingen gebeuren toch wel.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store