ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ BNK48 Thailand Community

ขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านสู่เว็บไซต์ BNK48 Thailand Community ที่ขยายจากบน facebook ซึ่งมีสมาชิกเยอะที่สุดกว่า 6000 ราย เราตัดสินใจจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข่าว BNK48 ในมุมมองของสมาชิกแฟนๆ BNK48 โดยเฉพาะ

หากท่านสนใจร่วมพูดคุยและเปลี่ยน สามารถเข้าร่วมกลุ่มกับ BNK48 Thailand Community โดยคลิกที่นี่

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.