Designa ett attraktivt intranät

“A store is all about user experience. You go inside — you feel and you experience. Then you come back out with an impression — either positive or negative.”

“You should think the same way about your intranet at your workplace. It is all about user experience. Design your intranet so that people are left with a good impression and want to come back. That is essential, more important than anything else”.

Så uttryckte sig Johan Scott från Content Formula i England på Wizdoms användar- och partnerkonferens i Odense. John har i Wizdom hittat den intranätlösning som användarna ger högsta betyg.

“Det blir företagets, kommunens och organisationens “United” — det ställe som förenar, samlar och inspirerar — ett ställe där det är lätta att hitta, smidigt att kommunicera och attraktivt att vara.

Inte konstigt att Wizdom två år i rad vunnit utmärkelsen “Bästa intranät”. Nästa generations intranät för den moderna digitala arbetsplatsen verkar komma från Danmark!

Här finns Wizdom: http://www.wizdom-intranet.com/

Like what you read? Give Bo Kristoffersson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.