Çanakkale’nin Tamış Köyünde Bir Taş Evin Hikayesi 3 — Dört Ayın Sonu

Sıradaki aşama; Bol Bol Sıva

4 ayın sonunda ilk kez evde kalıyoruz

Level 4: Misafir evine geçiyoruz

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store