Çanakkale’nin Tamış Köyünde Bir Taş Evin Hikayesi 1 — Orada Bir Köy Var Uzakta

Tamış ile ilk temas

Hüseyinfakı köyünde baktığımız ev.

Kader ağlarını örüyor

Bir “hayırlı olsun”unuzu alırız

Evin bahçesinin bir kısmı ve bahçeden görünen manzara. Evden görünen yol ise zannediyorum Tuzla köyüne giden yol.

Kırıp dökme işleri başladı

Ayvacık ve köylerine ulaşım

Çanakkale ve deprem

Soldaki yapıyı atölye olarak kullanacağım. Sağdakini ise misafir evi veya küçük olması ve içinde şömine bulunması sebebiyle kışlık olarak kullanacağız.
Evde bulduğumuz misketler ve bizim köyden önceki köy Kulfal’ın girişindeki su birikintisi.
Taş ustaları ile anlaştık. 21 Eylül Pazartesi veya 22 Eylül Salı günü işe başlayacaklar.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
bolvitamin

bolvitamin

More from Medium

Value of a Leasehold vs. Freehold Property (Part 1)

This Month’s Best-Seller — Mel E. Furnish Shop

Singapore must prepare for de-globalisation

The Danger of the Sheep Mentality