Kükürt Dioksit İçerir!

Veyahut, Ahval-ü şerait II

..

Geleceğin meslekleri

Bir mesleğin insanlık namına gerekli olup olmadığına dair tek bir kontrol yöntemim var..

Genel müdürümüzün masajı

Mutlu CEO’n.

Faz I — Faz II — Faz III

Korku filmi serisi. Her seri yapımın kaderini paylaşıyor ve hep daha kötüye gidiyor.

Prensipte ok

Şimdi biz neyiz?

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store