เช็ค Actual Arrival/Actual Departure

Actual Arrival

Actual Departure

เพื่อเช็ค เอกสาร ลายเซ็น