Bookin.lt
Bookin.lt
Jun 13, 2017 · 2 min read

Automatinis atsakymas į Facebook žinutes

Paroje yra daug valandų, kurių metu neturite laiko iškart atsakyti į klientų per Facebook atsiųstas užklausas arba atsiliepti telefonu. Kai atliekate paslaugas, valgote, miegate ar tiesiog ilsitės, leiskite tai padaryti automatinei Facebook žinučių atsakymo funkcijai. Į gautą žinutę ji atsakys iškart, po minutės arba po 5 minučių, taip kaip norite Jūs. Rekomenduojame nustatyti automatinį žinutės atsakymą iškart, kai tik klientas į Jus kreipiasi. Facebook gali tapti puikiu Jūsų paslaugų pardavimo įrankiu, jei teisingai išnaudosite jo teikiamas naudas.

Tikimės, kad tai padės klientams likti lojaliais, o naujus interesantus paskatins įsigyti būtent Jūsų paslaugas. Informacijos pateikimas klientui „čia ir dabar“ šiuolaikiniame marketinge įgauna vis didesnę reikšmę, nes dar niekada konkurencija nebuvo tokia didelė. Tai ypatingai aktualu Lietuvoje, grožio paslaugų teikimo srityje, nes konkuruoja ir kvalifikuoti profesionalūs meistrai ir savamoksliai mėgėjai. Jeigu interensantas kreipiasi į Jus, tai pusė darbo jau padaryta, nerizikuokite prarasti klientą neatsakydami į jo užklausą iškart.

Nustatyti automatinį žinučių atsakymą labai paprasta, atlikite tolimesnius žingsnius paeiliui kaip nurodyta paveikslėliuose.

2. Kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkite SUSIRAŠINĖJIMAS PRANEŠIMAIS (angl. MESSAGING). Vieta paryškinta raudonai antrame paveikslėlyje.

3. Atsiradusioje panelėje koreguokite skiltį ATSAKYMŲ ASISTENTAS (angl. RESPONSE ASSISTANT). Pažymėta raudonai trečiame paveikslėlyje.

„Labas! Ačiū už Jūsų žinutę, atsakysiu artimiausiu metu :) Informaciją apie mano teikiamas paslaugas, kainas ir darbo grafiką rasite https://bookin.lt/arminas. Kviečiu registruotis vizitui!”

Norime pasirūpinti ne tik nuolatiniu klientų srautu, bet ir pagerinti klientų aptarnavimo patirtį, nes tai yra raktas į ilgalaikius paslaugų pardavimus.

SĖKMĖS !

  Bookin.lt

  Written by

  Bookin.lt

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade