Kaip sutaupyti 12 valandų darbo laiko per mėnesį?

Bookin.lt
Bookin.lt
Aug 29, 2017 · 2 min read

Darbo savaitė trunka 160 val. — 170 val. Pilnu etatu dirbantys grožio specialistai dažnai pasakoja, kad neretai tenka dirbti ir po darbo valandų. Taigi, kyla natūralus klausimas ar tikrai aptarnaujama tiek daug klientų? Grožio paslaugas teikiantys meistrai sutartinai teigia, kad taip nutinka dėl kelių kitų priežasčių:

Klientams patogu savo reikalus tvarkyti po darbo valandų. Tai visiškai suprantama. Normaliu režimu dirbantiems tiesiog nelieka kitos išeities, nes jie visą dieną praleidžia darbe.

Dažniausiai šventės, kurioms puošiamasi išskirtinai, vyksta vakare. Atlikti proginį makiažą ar pasidaryti šukuoseną taip pat tenka prieš šventę.

Didelė dalis darbo laiko skiriama ne paslaugų atlikimui, o bendravimui su potencialiais klientais bei vizitų registravimui. Tai neretai tampa viršvalandžių priežastimi.

Rezervacija pas grožio paslaugų specialistą

Pasak specialistų esami ir nauji klientai dažniausiai kreipiasi sms žinute, Facebook žinute arba tiesiog telefonu. Ilgiausiai užtrunka konsultacija ir vizito derinimas Facebook platformoje, nes naujiems klientams kyla daug klausimų:

Kokias paslaugas specialistas atlieka?

Kokia bus paslaugų suteikimo trukmė?

Kiek atitinkama paslauga kainuoja?

Kurie meistro laikai grafike yra laisvi?

Taigi, 6 minutės — daug ar mažai? Būtent tiek vidutiniškai užtrunka konsultacija arba paslaugų rezervacija pas grožio paslaugų specialistą. Kiekvienos 6 minutės konsultuojant klaintą kainuoja pinigus. Tuo metu būtų galima aptarnauti daugiau naujų klientų.

Mūsų skaičiavimais pilnu etatu dirbantis meistras per mėnesį atlieka apie 100 paslaugų ir 20 potencialių klientų konsultuoja telefonu arba Facebook tinkle. Viso konsultuojama 120 klientų, kuriems skiriama po 6 minutes. Per mėnesį sugaištama net 12 valandų. Kartais nesusimastoma kiek daug laiko praleidžiama bendraujant su klientais.

Kaip sutaupyti darbo laiko?

Greitas ir kokybiškas klientų aptarnavimas yra labai svarbi naujų klientų pritraukimo dalis. Didelės kompanijos klientų aptarnavimui ir pardavimams skiria labai daug dėmesio. Joms tai sekasi tikrai puikiai. Kodėl mažos įmonės ir privatūs grožio specialistai turėtų elgtis kitais?

Puikus sprendimas kaip greitai ir kokybiškai klientams pateikti visą informaciją apie paslaugas yra virtualus darbo kalentorius. Jis klientams praneša apie:

Grožio salono ar specialisto darbo ir nedarbo laiką;

Teikiamas paslaugas ir jų atlikimo laiką;

Visų paslaugų ir produktų kainas;

Kontaktinius duomenis — telefono numerį, el. paštą, adresą;

Specialisto kvalifikaciją, privalumus ir siūlomas nuolaidas.

Naudotis darbo kalendoriumi bookin.lt ypač paprasta ir lengva. Pakanka iš anksto nustatyti savo darbo ir poilsio grafiką, aprašyti teikiamas paslaugas, įkelti savo darbų nuotraukas. Klientui rezervavus vizito laiką, kitiems klientams jis automatiškai bus rodomas kaip užimtas. Taip pat automatiškai bus išsiųstas pranešimas apie sėkmingai atliktą rezervaciją bei priminimas apie artėjantį vizitą. Geriausia žinia ta, kad naudotis bookin.lt kalendoriumi meistrai gali visiškai nemokamai.

Tokiu būdu administruojant vizitų laiką tikrai galima sutaupyti iki 12 valandų darbo laiko ir atlikti daugiau paslaugų. Tai, žinoma, lemia didenes pajamas. Kalbant apie didesnių grožio salonų resursų taupymą verta paminėti, kad darbo kalendorius gali pilnai pakeisti administratorių ir sutaupyti verslui daug pinigų.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade