Standaard Software vs. Maatwerk Software
Jool Software Professionals
1

Spijker op z’n kop. Je moet alleen wel kiezen; tussenvormen als: ‘we verbouwen dat standaardpakket wel een beetje’ kunnen namelijk zowel zeer prijzig als zeer beperkt aangepast uitpakken. Dan heb je weinig waar voor veel geld en ook nog eens beperkte ondersteuning…

Like what you read? Give André Boonzaaijer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.