Tazedirekt ve Hindsight Bias
Oguzcan Unver
577

İncelemeler yorumlar tweetler vs gördüm, haklı olabilecek yanları var bu da dahil. En karanlıkta bırakan nokta, Tazedirekt’in yavaş yavaş kapanan apartman kapısından bile hızlı kapanması oldu. Sabah radyoda reklam verip, iki hafta önce yeni eleman işe alıp bir gün içinde kapanma bana baya “sabah sabah çok acayib bişey oldu çat kapatmak zorunda kaldık” der gibi.

Like what you read? Give Bora Yalcin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.