Neyse, elimizde birçok baskıya hazır poster var, dileyene PDF olarak maille gönderebiliriz, gerisiyle siz uğraşın :)
Pitch Ettik
Oktay ELİPEK
8428

Unsplashed gibi yapıp yükleyin bir yerlere ücretsiz namınız yürüsün. Güzel bir yazı dizisi olmuş ibretle okudum. :)

Like what you read? Give Bora Yalcin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.