Vliv školství na informační gramotnost studentů
Slámová Jana
41

O ICILS zde: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19347/. Chybí tam snad jen informace, že jsme se dalšího běhu již neúčastnili. Budeme tedy moci ještě hodně dlouho tvrdit, že jsme nejlepší!

Like what you read? Give Bořivoj Brdička a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.