Nguyên nhân mụn lẹo: Xác định nhanh, điều trị dứt điểm

Chắp và lẹo là những chứng bệnh thường gặp ở mắt. Cần phân biệt chắp và lẹo cũng như nguyên nhân mụn lẹo để có biện pháp điều trị nhanh và dứt điểm.

Chắp và lẹo là những chứng bệnh thường gặp ở vùng bờ mi mắt. Hai bệnh này thường bị nhẫm lẫn, tuy nhiên triệu chứng và nguyên nhân hoàn toàn khác nhau. Bệnh làm cho bờ mi đau nhức, phù nề khiến bệnh nhân cảm thấy khó chịu khi nhìn, từ đó gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Cần phân biệt chắp và lẹo cũng như nguyên nhân mụn lẹo để có biện pháp điều trị nhanh và dứt điểm.

Like what you read? Give Bo Shop a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.