Nu lyfter vi luren!

Barbro – en klok app för det moderna arbetslivets telefonsamtal och kommunikation.

Bowtie
Bowtie
Dec 4, 2018 · 3 min read

Appbyrån Bowtie AB kan idag, på Barbros namnsdag, äntligen berätta nyheten att bolaget under våren 2019 kommer att lansera just Barbro; en egenfinansierad produkt som i första hand riktar sig åt mindre företag som vill ha en smidig och mer användarvänlig lösning för att hantera telefonsamtal och kommunikation med kunder.

Till en början kan det vara på sin plats att förklara namnvalet. Målet var att hitta ett namn som gav varma och positiva associationer och som inte hindrade framtida utveckling genom att varken vara för snävt eller beskrivande. Namnet Barbro gav oss alla just de känslorna som vi var ute efter. Tryggt, vänligt och inte minst med en fin komposition av bokstäver.

– Vi ser en hel del andra roliga och kreativa användningsområden med Barbro framöver. Men målgruppen är utan tvekan småföretagare och mindre organisationer som vill ha en krångelfri och kollaborativ kommunikationskanal utåt, säger Marcus Gellermark, en av grundarna på Bowtie.

Barbro utvecklas som en egen verksamhet och plattform. Som i grunden bygger på robusta leverantörer, med ett lager av kundfokuserade och intuitiva funktioner. Allt för att göra upplevelsen bättre, tydligare och mer tillgänglig.

– Snarare än att vända sig till större konkurrenter och därmed få en hel hungrig säljorganisation på köpet, som dessutom troligen är sugna på att ge kunden mer än honbehöver; Tänker vi att mindre är mer och Barbro fokuserar på nytta och användarvänlighet — inte onödiga“edge-case”-funktioner,fortsätter Marcus.

– Ett av ledorden har hela tiden varit att Barbro ska ta hand om kommunikationen med kunderna när de anställda är lediga eller inte på kontoret. Vi vill motverka känslan av att ständigt behöva vara tillgänglig och istället erbjuda en tjänst som tar hand om ärenden under dygnets alla timmar, säger Edward Jewson, även han en av tre grundare på Bowtie.

Det handlar knappast om raketforskning utan snarare förfining och förenkling av produkter som redan finns på marknaden. Men som också tar steget längre med nya funktioner och modern teknik, skräddarsytt från grunden.

– Vi ser den här tjänsten som den förhoppningsvis första i en rad av produkter som riktar sig till småföretagare och bolag som likt oss tycker om att effektivisera och förenkla arbetet med smart mjukvara, säger Simon Blommegård, grundare tre av tre.

– Målet är en lansering av en första version under våren 2019, men tanken är att låta användare prova tjänsten innan dess. Så att vi vet att vi är på rätt spår, berättar Simon.

Är du intresserad av att veta mer eller få möjlighet att prova tjänsten före lansering, besök barbro.com, skicka ett e-post till media@barbro.com eller varför inte ringa +46(0)101 38 88 08.

Om Bowtie AB

Bolaget grundades hösten 2014 av Marcus Gellermark (design och produktutveckling), Simon Blommegård (iOS-utvecklare)och Edward Jewson (iOS-och backend-utvecklare). Sedan starten har man arbetat som appkonsulter åt såväl internationella storbolag som Volvo Cars, Klarna och MTG samt omtyckta startups och appar som Lifesum, Tink, Res i Sthlm och Glue.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store