Άκτιβισμός καί τρομοκρατικά μηνύματα

******

BoukatiosReport

15/2/2017

Άκτιβισμός καί τρομοκρατικά μηνύματα

Ό ακτιβισμός είναι πολιτική αντίληψη και πρακτική που δίνει μεγάλη έμφαση σε μαζικές ατομικές δραστηριότητες, καί είναι δημιούργημα τής έβραιωκομμουνιστικής πολιτικής, όπως καί πολλά άλλα δόγματα καί τά όποία δέν είναι άθώα διότι ή πραγματικότητά τους είναι είκονική.

Οί περισσότερες ύπό τήν μορφή άκτιβιστικές όμάδες κρύβουν στίς δραστήριότητές τους τρομοκρατικά προπαγανδιστικά έβραιωκομμουνιστικά συνθήματα — μηνύματα πού δέν είναι καθόλου άθώα γιά τό κοινωνικό σύνολο.

Τά άνέντιμα καί διεφθαρμένα ΜΜΕ προωθούν τέτοιου είδους μηνύματα, γι’αύτό καλό θά είναι νά θεσπιστεί νομοθετική πολιτική πού νά άπαγορεύει τήν προώθηση τέτοιον έγκληματικών διαφημήσεων άπό τέτοιου είδους όμάδες, ή άκόμη καί τήν κατάργηση τού άκτιβισμού.κ

Άναφέρω ένα παράδειγμα όπως αύτό τής Antifa πού μετέτρεψε τό Μιλάνο σέ έμπόλεμη περιοχή.

Δείτε τόν σύνδεσμο - http://www.hefimerida.com/products/daily-express-italia-i-evraiososialdimokratiki-radioyrgia-meso-tis-propagandistikis-antifa-ekane-ano-kato-to-milano/ .