Έβραιωσοσιαλδημοκρατική πολιτική

Ή άνέντιμη καί άνήθικη έβραιωσοσιαλδημοκρατική πολιτική, παγκοσμίως Πνέει τά Λοίσθια.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Σπυρίδων Liar’s story.