Έντυπώσεις καί άπογοητεύσεις άπό τά ΜΜΕ

******

BoukatiosReport

25/1/2017

Προσπαθώ νά κατανοήσω ώς πρός τί ό φόβος καί ή αναστάτωση τών ΜΜΕ γιά τήν νέα έντιμη καί ήθική πολιτική Trump.

Καθημερινά διαβάζω πολλά έντυπα ειδήσεων έτσι ώστε νά έχω μιά καλύτερη προσέγγιση στήν έρμηνεία καί άξιολόγηση τών διαφόρων θεμάτων.

Άνησυχία γιά τίς παγκόσμιες πολιτικές Trump, καί Πούτιν, θά πρέπει νά έχουν οί άνέντιμοι καί άνήθικοι σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί, διότι έδώ μπαίνει ένας τέλος στήν παγκόσμια διαφθορά καί τίς άδικίες τών Έθνών.

Όλοι μας θά πρέπει νά έχουμε ύπομονή κάνοντας τήν δική μας άτομική άναδιάρθρωση, πού γιά τούς περισσότερους σίγουρα θά είναι ένας μακροχρόνιος περίπατος στήν Άνοιξη βλέποντας πάντα καθαρό τόν όρίζοντα.

BoukatiosReport

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.