Έρευνα:

Όντως πρέπει νά ύπάρχει μεταθανάτια ζωή τών όντων πού δημιουργήθηκαν άπό τήν φύση.

ΣΥΜΠΑΝ

******

BoukatiosReport

28 /05/2017

Έμείς θά άσχοληθούμε ξεχωρίζοντας δύο κατηγορίες άπό τά όντα τής Γής, τά σταθερά καί κινητά πού έχουν μεταθανάτια συνέχεια μέ διάφορες μορφές - παραλαγές.

α) Ξεκινάμε άπό κάποιο σταθερό όν τής Γής πού είναι τό φυτό , μετά άπό κάποια φυσική καταστροφή καίγεται άπό κάποια φωτιά , μετά άπό πολλά χρόνια καί μέ τήν βοήθεια τού νερού τής φύσης άρχίζει νά άναπτύσσεται ξανά είτε άπό κάποια παλιά παραφυάδα του ή άπό τόν δικό του σπόρο. 
β) Τώρα παίρνουμε ένα κινητό όν τής Γής πού είναι ό άνθρωπος . 
Άπό διάφορες συζητήσεις παλαιοτέρων άνθρώπων άκούστηκε νά λένε ότι έγώ μετά τόν θάνατό μου θά έρχομαι νά σάς έπισκέπτομαι ύπό μορφήν άλλου όντος όπως μάλιστα άσυνήθιστο λόγω έποχής όπως μία πεταλούδα , ένα πουλί, μία μύγα, χωρίς έσείς νά άντιλαμβάνεστε ότι είμαι ό πεθαμένος άνθρωπος σας . 
γ) Άπό διασταυρωμένες πληροφορίες προκύπτουν άποδεικτικά στοιχεία ότι αύτό πράγματι συμβαίνει , δηλαδή όντως ύπάρχει ή συνέχεια ζωής τών όντων ύπό άλλη μορφή μέ τήν βοήθεια τής άνωτέρας δύναμης πού είναι ή φύση .

Έγώ προσωπικά έχω βιώσει τέτοια έμπειρία πρίν άπό άρκετά χρόνια μέ τόν μακαρίτη τόν πατέρα μου ό όποίος άπεβίωσε Ίανουαριο μήνα, ένα παγερό πρωϊνό τού ίδιου μήν έπαιρνα τόν καφέ μου στό δωμάτιό μου καί παρατήρησα έξω στήν κουπαστή τού μπαλκονιού νά πετάει μιά πολύχρωμη πεταλούδα, άμέσως στήν σκέψη μου ήρθανε τά θανόντα άτομα τής οίκογένειάς μου καί ένώ άρχισα μέ τό νού μου νά άναφέρω τά όνόματά τους καί πρίν όλοκληρώσω φτάνοντας στό όνομα τού πατέρα μου ή πεταλούδα άρχισε νά πετά φεύγοντας πρός άγνωστη κατεύθυνση.

Μία διατύπωση:

Ή θεωρία για το ὕδωρ πού άναφαίρει ό Θαλῆς (624-542 π.X. περ.). Σοφός, αστρονόμος και πολιτικός, διατύπωσε τη θεωρία για το ὕδωρ, με τις τρεις φυσικές του καταστάσεις (υγρό, στερεό και αέριο), ως βασική αρχή του κόσμου2. Eπηρεασμένος από προηγούμενα μυθολογικά αρχέτυπα, πιστεύει ότι το νερό είναι κύριο συστατικό όλων των πραγμάτων. Tο υγρό στοιχείο, λοιπόν, αποτελεί, κατά το Θαλή, την πρωταρχική πηγή ζωής από την οποία προέρχεται ο κόσμος.