Ή έβραιωκομμουνιστική πολιτική συνεχίζει νά είναι τό πιό έπικίνδυνο “σύνδρομο” τής παγκόσμιας πολιτικής σκηνής

******

BoukatiosReport

05/01/2017

Ό νέος πρόεδρος τών ΗΠΑ (πλανητάρχης)Trump έχει τήν ύποχρέωση νά προστατέψει τήν οίκογένειά του μέ τό τρόπο πού αύτός κρίνει σωστό, θά πρέπει όμως νά είναι φειδωλός στίς άπόψεις τών συνεργατών του, προστεύοντας έτσι όλες τίς φυλές τών Έθνών.

Ό Trump έχει άναλάβει τήν διακυβέρνηση στήν χειρότερη πολιτική έκφυλιστική περίοδο, διότι τά άνεξίτηλα σημάδια πού άφησε πίσω της ή έβραιωκομμουνιστική πολιτική έχουν διαβρώσει καί μεταλλάξη όλόκληρο τόν πλανήτη, καί χρειάζεται πολύ δουλειά γιά….ριζική πολιτική άναδιάρθρωση όλων τών έθνών.

“Μέση Ιδρυτής μέλος 
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)”

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.