ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - Ciudad Bolivar - Φοιτητές: Αύτοί οί Νέοι άνθρωποι ναί ..., είναι πραγματικοί Άγωνιστές, Μοχθούν γιά μάθηση καί Έλευθερία έχουν όρεξη γιά Ζωή, όλοι μας πρέπει νά τούς συμπαρασταθούμε

ΝΕΚΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

******

BoukatiosReport

25 /05/2017

@DolarToday / 24 Μαΐου 2017 @ 20:38

Τό δολοφονικό καθεστώς Nicolas Maduro άλλου θύματος, αυτή τη φορά δολοφώνισε το Sergio Augusto Puga Βελάσκεθ, νεαρός άνδρας που πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Σιουδάδ Μπολιβάρ, ​​πέθανε το βράδυ της Τετάρτης.

Ό Velazquez, ο οποίος ήταν μαθητής του πυρήνα του Πανεπιστημίου του Oriente, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αλλά πέθανε λίγες ώρες αργότερα, ανέφερε το μέλος του Κογκρέσσου José Manuel Olivares στο Twitter.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την Μπολιβαριανή Εθνικής Φρουράς (GNB) και την Εθνική Αστυνομία Μπολιβαριανή (ΡΝΒ) ότι είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι άφησε επίσης έξι τραυματίες . 
η Εθνική

Καθημερινές Έγκληματικές ενέργειες άπό τήν έβραιωκομμουνιστική καταστολή, της GNB παραβίασαν την αυτονομία των πανεπιστημίων άκόμη ένας φοιτητής της Ιατρικής σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

«Νά γίνει Άμεση παρέμβαση τής Διεθνούς κοινότητας.

Ό Φοιτητόκοσμος όλων τών Έθνών νά διοργανώσουν άμεσα πορείες καί συλλαλητήρια στίς Χώρες τους πρός άνύψωση τού Ήθικού τών Άγωνιστών Φοιτητών τής Βενεζουέλας πού σκοτώνονται καθημερινά άπό τήν έβραιωκομμουνιστική πολιτική τού αίμοσταγούς δικτάτορα Maduro ». Δέν μπορεί κανείς νά ξέρει άπό μιά παρόμοια πολιτική όπως αύτή τής Έλλάδος τό τί μπορεί νά ξημερώσει.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.