ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ο Πλανητάρχης καί Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump άναλαμβάνει πολιτικές πρωτοβουλίες γιά τά διάφορα προβληματικά Κράτη, απείλησε τήν Βενεζουέλα μέ κυρώσεις έάν ό δικτάτορας Maduro δέν συμμορφωθεί

******

BoukatiosReport

1 8 /07/2017

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ο Πλανητάρχης καί Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump άναλαμβάνει πολιτικές πρωτοβουλίες γιά τά διάφορα προβληματικά Κράτη, απείλησε τήν Βενεζουέλα μέ κυρώσεις έάν ό δικτάτορας Maduro δέν συμμορφωθεί

Οί Έθνικές Κοινωνίες έπικροτούν τίς ένέργειες σάν αύτή τού Πλανητάρχη Donald Trump ΓΙΑ τήν Λατινική Άμερική.

Όμως ό Πλανήτης Γή δέν άποτελείται μόνο άπό τήν Άργεντινή ή τήν Βενεζουέλα, ύπάρχουν καί άλλα Έθνη καί Κράτη μέ σοβαρότερα κοινωνικά καί άνθρωπιστικά προβλήματα, τά όποία χρείζουν άμεσης πρωτοβουλίας γιά τήν άντιμετώπισή τους δίνοντας λύσεις στά σοβαρά προβλήματα πού βιώνουν καθημερινά οί κοινωνίες τους, όπως αύτό τής Έλλάδος, διότι ή «Η Ελλάδα θεωρείται το λίκνο της δημοκρατίας και μητέρα του δυτικού πολιτισμού» ή όποία έκφυλίζεται στόν βωμό τής διεφθαρμένης είκονικής, έβραιωκομμουνιστικής πολιτικής.

Ή Δύση έάν θέλει νά παραμείνει κυρίαρχος στήν πολιτική σκακιέρα τών Βαλκανίων, τάχιστα θά πρέπει νά έπιδιώξει στήν άντικατάσταση πολιτικής στήν Έλλάδα, διότι ή κυρίαρχος τού Βορρά Ρωσία έχει διαμορφώσει τήν περιοχή μέ τήν έβραιωκομμουνιστική πολιτική της προπαγάνδα καί έτοιμάζεται γιά τήν κατοχή στίς περιοχής Νοτία τών Βαλκανίων άλλά καί τής Έλληνικής χώρας, όπου είναι καί τό «κλειδί» γιά όλόκληρη τήν περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη γεωγραφική θέση. Αποτελεί σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής 
____________________________________________ 
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής: 
Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017