Δημοσιογραφία:

Παράδειγμα πρός μίμηση γιά όλες τίς κοινωνίες πρέπει νά άποτελεί τό λειτούργημα - έπάγγελμα αύτό, τής δημοσιογραφίας

******

BoukatiosReport

1 4 /05/2017

Παράδειγμα πρός μίμηση γιά όλες τίς κοινωνίες πρέπει νά άποτελεί τό λειτούργημα - έπάγγελμα αύτό, τής δημοσιογραφίας.

Στίς δύσκολες ήμέρες καί έποχές πού διάνύουν σήμερα οί κοινωνίες μας όπως πολλά άλλα έπαγγέλματα έχουν ύποβαθμιστεί άλλάζοντας τίς σωστές ύποδομές έκπαίσευσεις λόγω τής άνεντιμότητας καί άνηθικότητας πού άκολουθούν οί άνθρωποι τών ΜΜΕ πρός ίδιον οίκονομικό τους όφελος.

Τά παραδείγματα στίς κοινωνίες είναι φανερά καί καταστρεπτικά γιά τήν είκονική τους διαδρομή πού άκολουθούν.

Όσοι θέλουμε νά άντιπροσωπεύουμε σωστά καί ήθικά τήν ίδιότητά μας πρέπει νά έρευνούμε καί παρατηρούμε μέ σχολαστικότητα τά διάφορα τεκταινόμενα γύρω μας χωρίς νά άκολουθούμε προπαγανδιστικές μεθόδους καί «ραδιουργίες», σχηματίζοντας έτσι μιά έντιμη, καλή καί ένδιαφέρουσα είκόνα - άποψη ίκανή καί τεκμηριωμένη πρός δημοσίευση.

Στό «χέρι» πολλών άνθρώπων είναι νά διδάξουν καί προώθήσουν τούς κανόνες τής έντιμότητας καί ήθικότητας, άφίνοντας πίσω στό παρελθόν μας τίς όποιες προκαταλήψεις καί στερεότυπα γιά τό καλό όλόκληρης τής άνθρωπότητας.

____________________________________________________________________

Μέση Ιδρυτής μέλος

Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ

Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) »

Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδων Liar

Σπυρίδων Liar

Μεσαία μέλος Απρίλιος 2017