ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ή διεφθαρμένη έβραιωκομμουνιστική πολιτική προπαγάνδα έχει τίς άνησυχίες της, γιατί; (ΕΙΚΟΝΕΣ)

******

BoukatiosReport

27/09/2017

Ή διεφθαρμένη έβραιωκομμουνιστική πολιτική προπαγάνδα έχει τίς άνησυχίες της, γιατί;

Ή διεφθαρμένη έβραιωκομμουνιστική πολιτική προπαγάνδα άρχισε νά έρχεται άντιμέτωπη μέ τήν Διεθνή Έντιμότητα καί Ήθική, διότι οί νοήμονες άνθρώπινες κοινωνίες τών Έθνών άρχισαν νά έξεγείρονται έναντίον τών διεφθαρμένων καί αίμοσταγών πολιτικών μεθόδων, διότι άρχισαν νά άφυπνίζονται, βγαίνοντας άπό τόν “λήθαργο” όπου είχαν περιέλθει άπό τήν ραδιούργα έβραιωκομμουνιστική προπαγάνδα.

Οί ραδιούργοι έβραίοι κατηγορούν τήν AfD ότι έχει σχέση μέ τόν ναζισμό, όμως τό κίνημα αύτό είναι ένατίον τού Ναζισμού καθ’ότι τό έκτρωμα αύτό είναι “προϊόν” τού έβραιωκομμουνισμού, τού σημερινού σοσιαλισμού, άρα οί έβραίοι φοβούνται τόν ίδιο τους τόν έαυτό;

Αύτό πού άρχισε νά συμβαίνει στήν Διεθνή πολιτική σκακιέρα είναι ή πρώτη “γεύση” είναι ή άρχή γιά τήν άπομάκρυνση τής άνεντιμότητας, άνηθικότητας στίς διεφθαρμένες πολιτικές τών Έθνών.

Οί νοήμονες άνθρώπινες κοινωνίες τών Έθνών άπό έδώ καί πέρα θά έχουν τήν δυνατότητα νά άπολαύσουν τήν εύμάρειά των.

(BoukatiosReport)

Διαβάστε περισσότερα: http://www.hefimerida.com/products/diethni-politiki-i-dieftharmeni-evraiokommoynistiki-politiki-propaganda-echei-tis-anysychies-tis-giati-eikones/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.