ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ

Προσωπείο τού Άγαμέμνονα

******

BoukatiosReport

12 /07/2017

ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ

Πολλοί πολιτικοί δεν μπορούν να άνταποκριθούν σε αυτό το ρόλο παρόλο που θα το ήθελαν, διότι τούς λύπη ή έντιμότητα καί ήθική, άλλά καί σημαντικά προτερήματα, όπως κοινωνική νοημοσύνη κ.λ.π, καί άντ'αύτού χρησιμοποιούν είκονική πολιτική. Μ»αυτόν τον τρόπο, έρχονται στην επιφάνεια διάφορα άρνητικά προτερήματά τους.

Σέ αύτούς τούς άνθρώπους δέν πρέπει νά τούς δίνεται ή δυνατότητα γιά τήν συνέχιση ή τήν έξέλιξή τους σέ πολιτικούς.

Οί περισσότερες Έθνικές κοινωνίες έχουν τήν μεγάλη εύθύνη γιά τήν ύπαρξή τους.

Καί όμως πολλοί άπό αυτούς τούς είκονικούς πολιτικούς έχουν πρόσβαση στήν Διεθνή πολιτική Σκακιέρα, μέ τά γνωστά όλέθρια καί διεφθαρμένα άποτελέσματά τους, είς βάρος τών ύγιών Έθνικών κοινωνιών.

Πρόσφατη άλλά καί τόσο έπίκαιρη έχουμε τήν περίπτωση τής οίκονομικής κατάρρευσης τής Έλλάδος, έξαίτίας τών είκονικών καί διεφθαρμένων πολιτικών συστημάτων πού έμφανίστηκαν στήν χώρα με τίς έκλογές τού 1981, όπως ή έβραιωκομμουνιστική πολιτική τού Άνδρέα Γ. Παπαννδρέου μέ τό προσωπείο τού ΠΑΣΟΚ.

Ό όποίος κατάφερε μέ τήν άνέντιμη πολιτική προπαγάνδα του νά άποσαθρώσει τήν εύρωστη πολιτική τής Έλλάδος , καταλύοντας τό Σύνταγμα, φθάνοντας στά σημερινά γνωστά άπογοητευτικά άποτελέσματα γιά τήν χώρα . 
____________________________________________ 
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής: 
Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Σπυρίδων Liar’s story.