ΔΟΚΙΜΙΟ: Ή διαφορά μεταξύ δύο έπωνύμων άνθρώπων

******

Boukatios

24/11/2017

ΔΟΚΙΜΙΟ: Ή διαφορά μεταξύ δύο έπωνύμων άνθρώπων

Ώς νοήμονες άνθρωποι άλήθεια είμαστε σέ θέση νά μπορούμε 
καί μόνοι μας νά λύσουμε καί νά άπαντάμε στούς καθημερινούς Γρίφους πού συναντάμε στήν καθημερινή κοινωνική πορεία μας;

Πολύς λόγος γίνεται γιά τούς δύο Κυβερνήτες, τής Δύσης καί Άνατολής, άναρωτήθηκε ποτέ κανείς μας ποιοί είναι καί άπό πού προέρχονται;

Ή δική μου άποψη είναι ότι ό ένας άπό αύτούς ένώ έχει τήν διαίσθηση δέν είναι έπαγγελματίας πολιτικός, είναι έπιχειρηματίας, ό δέ άλλος έμφανίζεται ώς πολιτικός μέ διάφορες μορφές καί έκφάνσεις.

Ή διαφορά μεταξύ τών δύο πολιτικών άνδρών είναι μεγάλη, ό Κυβερνήτης τής Δύσης έχει διαπρέψει γενικά ώς άνθρωπος μέ όπλο τήν Φυσική νοημοσύνη του, καί ό άλλος έξ Άνατολών κατέχει τήν σημερινή είκονική θέση μέ όπλο τήν ραδιούργα καί άνέντιμη πολιτική προπαγάδα, χρησιμοποιώντας την είς βάρος τών εύπαθών άνθρωπίνων κοινωνιών.

Ό κάθε άνθρώπινος νούς γιά νά μπορεί νά έχει μιά σωστή καί φυσιολογική πολιτική άποψη ποτέ δέν πρέπει νά χρησιμοποιεί τήν βλαβερή άσθένεια τής προκατάληψης.
___________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.