ΔΟΚΙΜΙΟ: Ή Φυλακή

Guantánamo

******

Boukatios

Δοκιμιογράφος

1/1/2018

ΔΟΚΙΜΙΟ: Ή Φυλακή

Ή Φυλακή ποτέ δέν μπορεί νά θεωρηθεί ένα δημιουργικό μέρος, είναι χώρος κράτησης τών ποινικών Φυλακισμένων άνθρωπίνων κορμιών, άλλά ή Δικαιοσύνη ποτέ δέν θά μπορέσει νά Φυλακίση — περιορίσει τήν άνθρώπινη νοημοσύνη.

Μία μικρή συλλογή έργων τέχνης ζωγραφισμένα σέ ένα κομάτι χαρτί άπό τά κρατούμενα άνθρώπινα Κορμιά στήν Φυλακή τού Guantánamo τών ΗΠΑ.

(Boukatios — Δοκιμιογράφος)
___________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.