ΔΟΚΙΜΙΟ: ΕΛΛΑΔΑ — ΠΟΛΙΤΙΚΗ

******

Boukatios

Δοκιμιογράφος

1/1/2018

ΔΟΚΙΜΙΟ: ΕΛΛΑΔΑ — ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τήν χρονιά τού 2014 ή άνέντιμη καί διεφθαρμένη πολιτική, κρέμασε τίς τύχες τής άνθρώπινης Έλληνικής κοινωνίας στά “μανταλάκια” όλοκληρώνοντας έτσι τό καταστροφικό της έργο, καί παραδίδοντάς μας στά διεφθαρμένα προπαγανδιστικά έκτρώματα τού έβραιωκομμουνισμού, τήν άναρχία.

Καί άπό σήμερα ώς άρχή τού νέου έτους 2018 άς κάνουμε ύπομονή έως τό 2030, καί τότε έφ’οσον φυσήξει ούριος άνεμος, ίσως θά μπορούμε νά μιλάμε γιά πολιτική.

(Boukatios — Δοκιμιογράφος)
___________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.