ΔΟΚΙΜΙΟ — ΕΡΕΥΝΑ: Ή Άνθρώπινη Νοημοσύνη

*****

Voukatios

Δοκιμιογράφος

29/11/201 8

ΔΟΚΙΜΙΟ — ΕΡΕΥΝΑ: Ή Άνθρώπινη Νοημοσύνη

Χωρίζεται σέ ύποκατηγορίες καί κατηγορίες

4 ύποκατηγορίες

Δεξιότητες‎ 
Δημιουργικότητα‎ 
Συλλογική νοημοσύνη‎ 
Συλλογιστική‎

11 κατηγορίες “Νοημοσύνης”

Αντιληπτικότητα — ονομάζεται η φυσική νοητική ικανότητα, η οποία όμως ―σε αρκετές περιπτώσεις― επιδέχεται εξάσκησης, να αντιλαμβάνεται κανείς καθετί γενικά το αντιληπτό και διανοήσιμο ή να δια-κρίνει (αξιολογεί) εύκολα και γρήγορα μεταξύ διαφόρων προσώπων, πραγμάτων ή καταστάσεων.

Βλακεία — Η βλακεία αντικατοπτρίζει μη αναμενόμενα, για δεδομένες νοητικές δυνατότητες, λάθη, αυτών που τα κάνουν. Ως έννοια είναι σχετική, καθώς ο αποδιδόμενος χαρακτηρισμός εξαρτάται την αντιληπτότητα και τα πιστεύω του καθενός που τον αποδίδει. Πέραν του ατομικού επιπέδου, η διαφοροποίηση των εκτιμήσεων για έναν τέτοιο χαρακτηρισμό εκτείνεται κοινωνικά αλλά και σε βάθος χρόνου.

Δείκτης νοημοσύνης — Ο Δείκτης Νοημοσύνης είναι ο δείκτης ο οποίος μετρά προσεγγιστικά την ευφυΐα ενός ατόμου σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το IQ κάθε ατόμου μετράται με διάφορες μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν συνήθως τεστ με ερωτήσεις ή διαδικασίες με καθορισμένα αντικείμενα. Παρά τις διαφορές στον σχεδιασμό τους, αυτά τα τεστ μετρούν γενικά την ίδια μορφή ευφυίας, κυρίως την λογική και επαγωγική σκέψη και όχι και τη φαντασία, την αποφασιστικότητα, τη συναισθηματική νοημοσύνη κλπ που θα έδιναν πιο συνολικά την εικόνα ευφυΐας κάποιου.

Ευφυΐα — Ευφυΐα θεωρείται η δυνατότητα του εγκεφάλου να σκέφτεται, να εκλογικεύει, να αντιλαμβάνεται αφηρημένες έννοιες, να λύνει προβλήματα και να μαθαίνει και κυρίως να κατανοεί και να προβλέπει. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο η ευφυΐα φαίνεται να προκύπτει ως αποτέλεσμα της σύνθετης διασύνδεσης των νευρώνων και ως ένα βαθμό φαίνεται επίσης να συνδέεται και με τη συνείδηση. Η ευφυΐα εκτείνει τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε πέραν των αισθήσεών μας και μας κάνει και λειτουργούμε επιτυχώς σε αυτόν.

Θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης — Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, κυριότερος εμπνευστής της οποίας είναι ο Χάουαρντ Γκάρντνερ με το βιβλίο του Frames of Mind: Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης, αποτελεί μια κριτική θέση απέναντι στην άποψη ότι γεννιόμαστε με μία μόνο νοημοσύνη, την οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε.

Μάθηση — Μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο υποβαλλόμενος στην διαδικασία, μαθητής, αποκτά γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και αξίες μέσα από την παράθεση εκπαιδευτικού υλικού και με την εφαρμογή γνωστικών διαδικασιών. Παρόλο που ο όρος μάθηση υποδηλώνει τη μαθησιακή διαδικασία, ωστόσο συχνά προσδιορίζει και το αποτέλεσμα αυτής. Η σύνδεση με τους όρους ωρίμανση και ανάπτυξη δίνεται από τη σχέση: ωρίμανση x μάθηση = ανάπτυξη. Η μάθηση είναι αντικείμενο της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής.

Νούς — Ο νους ή διάνοια είναι ένα σύνολο νοητικών ικανοτήτων που συμπεριλαμβάνει την συνείδηση, την αντίληψη, την σκέψη, την κρίση και την μνήμη.

Παιδί-θαύμα — Στη βιβλιογραφία της ψυχολογίας ο όρος παιδί-θαύμα ορίζεται ως ένα πρόσωπο ηλικίας μικρότερης των δέκα ετών, που παράγει σημαντικό έργο σε κάποιον τομέα και το έργο αυτό βρίσκεται στο επίπεδο ενός ενήλικα ειδικού σε αυτόν τον τομέα. Ο ελληνικός όρος προέρχεται από τον γερμανικό Wunderkind, ενώ στην αγγλική επικρατεί ο όρος child prodigy.

Συλλογική σοφία — Δεν πρέπει να συγχέεται με τη σοφία του πλήθους.

Υπερευφυΐα — Ο όρος υπερευφυΐα ή υπερνοημοσύνη χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν υποθετικό ευφυή πράκτορα του οποίου η νοημοσύνη και οι ικανότητες ανάλυσης και εύρεσης λύσεων είναι κατά πολύ ανώτερες από τους πλέον έξυπνους και χαρισματικούς ανθρώπους. Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται στην ιδιότητα των συστημάτων τα οποία είναι επιφορτισμένα με την επίλυση προβλημάτων, όπως υπερευφυείς αυτόματους μεταφραστές ή λοιπούς ψηφιακούς βοηθούς, ανεξάρτητα από το εάν οι ευφυΐες αυτές είναι ενσωματωμένες σε συσκευές ή σε σώματα που δρουν στον εξωτερικό κόσμο.

Φρόνηση — Η Φρόνηση είναι ένα από τα τέσσερα προαπαιτούμενα κατά τον Αριστοτέλη που συνιστούν μαζί με τη σωφροσύνης τη δικαιοσύνη και τη ανδρεία την τέλεια αρετή. Στον Πλάτωνα η λέξη φρόνησις είναι ακριβώς ισοδύναμη με τη σοφία, ενώ ο Ξενοκράτης είχε ήδη διαπιστώσει μια διαφορά ανάμεσά τους. Εδώ βλέπομε πως η φρόνηση, αν και θεωρούνταν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, γίνεται κάτι ιδιαίτερο ανθρώπινο. Κι ο Αριστοτέλης θεωρεί τη φρόνηση ανθρώπινη, την περιορίζει όμως στο πρακτικό μέρος.

Or Physiological Intelligence:

It is divided into subcategories and categories

4 sub categories

Skills
Creativity
Collective intelligence
Reasoning

11 categories “Intelligence”

Perceptiveness — it is called physical cognitive ability, but in many cases it is practicable to perceive anything generally perceivable and intelligible, or to easily and quickly distinguish between different persons, things or situations.

Stupidity — stupidity reflects unexpectedly, for given mental capabilities, mistakes, of those who do it. The concept is relative, as the attributed characterization depends on the perception and the beliefs of the person who attributes it. Beyond the individual level, the differentiation of estimates for such a classification extends socially but also over time.

Index of Intelligence — The Intelligence Index is the indicator that measures the intelligence of an individual in relation to the rest of the population. Each person’s IQ is measured by various methods, which typically include test with questions or procedures with defined objects. Despite the differences in their design, these tests generally measure the same form of intelligence, notably logical and inductive thinking, and not imagination, determination, emotional intelligence, etc. that would give a more general picture of one’s intelligence.

Intelligence — Intelligence is considered the ability of the brain to think, rationalize, perceive abstract concepts, solve problems and learn and, above all, understand and predict. In the human brain intelligence seems to arise as a result of complex neuronal interconnection and to some extent it also seems to be linked to consciousness. Intelligence extends the world that we perceive beyond our senses and makes us work successfully on it.

Multiple Intelligence Theory — The Theory of Multiple Intelligence, the main inspirer of which is Howard Gardner with his book Frames of Mind: The Theory of Multiple Types of Intelligence, is a critical position against the idea that we are born with only one intelligence, we can not change.

Learning — Learning is the process in which the learner, in the process, acquires knowledge, skills, behaviors and values ​​through the presentation of educational material and the application of cognitive processes. Although the term learning implies the learning process, it often determines the outcome of it. The link to maturity and growth terms is given by the relationship: maturity x learning = growth. Learning is an object of Psychology and Pedagogy.

Mind — Mind or intellect is a set of mental abilities including consciousness, perception, thought, judgment, and memory.

Child-Miracle — In the bibliography of psychology, the term child-miracle is defined as a person under the age of ten, who produces important work in a field and this work is at the level of an adult specialist in this field. The Greek term comes from the German Wunderkind, while in English there is the term child prodigy.

Collective wisdom — It must not be confused with the wisdom of the crowd.

Hypocrisy — The term “hyperreflection” or “superstition” is used to describe a hypothetical intelligent agent whose intelligence and analyzing and finding solutions are far superior to the most intelligent and charismatic people. The term may also refer to the status of problem-solving systems, such as self-translating automatic translators or other digital assistants, regardless of whether these intelligences are embedded in devices or bodies operating in the outside world.

Wisdom — Wisdom is one of the four prerequisites, according to Aristotle, which together with wisdom and justice make justice and valor the perfect virtue. In Plato, the word froneis is exactly the equivalent of wisdom, while Xenocrates had already noticed a difference between them. Here we see that wisdom, though regarded as both theoretical and practical, becomes something special human. And Aristotle considers wisdom to be human, but limits it to the practical part.

“Societies of the Nations, Awaken” to revert to your Physical Intelligence “

«Κοινωνίες τών Έθνών, Άφυπνιστείτε” γιά νά έπανέρθεται στήν Φυσιολογική σας Νοημοσύνη»

The Bureau of Web Site Management, Public Affairs Office, manages this site as an information portal by the US Department of State.

Voukatios — Δοκιμιογράφος

“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liaros
Spyridon Liaros

Middle member 2017