ΔΟΚΙΜΙΟ — ΕΡΕΥΝΑ: Ή 13 Αύγούστου είναι ή Παγκόσμια Ήμέρα τών Άριστερόχειρων

*****

Voukatios

Δοκιμιογράφος

12/08/201 8

ΔΟΚΙΜΙΟ — ΕΡΕΥΝΑ: Ή 13 Αύγούστου είναι ή Παγκόσμια Ήμέρα τών Άριστερόχειρων

Άριστεροχειρία όνομάζεται ή προτίμηση γιά χρήση τού άριστερού χεριού άντί τού δεξιού γιά καθημερινές δραστηριότητες, μέ χαρακτηριστικό παράδειγμα τή γραφή.

Οί άνθρωποι οί όποίοι εμφανίζουν αύτό τό φαινόμενο όνομάζονται άριστερόχειρες.

Οί αριστερόχειρες άποτελούν μειοψηφία, άφού τό 90 τών άνθρώπων είναι δεξιόχειρες. Έπιπλέον, οί περισσότεροι άριστερόχειρες έμφανίζουν σέ κάποιο, έστω καί έλάχιστο, βαθμό χρήση τού δεξιού χεριού, είναι δηλαδή άμφιδέξιοι.

Άριστεροχειρία καί εύφυΐα

Έπιστήμονες οί όποίοι προέρχονται άπό Φυσιολογική Νοημοσύνη καί Παιδεία, ύποστηρίζουν ότι ή άναλογία τών άριστερόχειρων αυξάνεται καί ότι οί άριστερόχειρες ώς ομάδα έχουν διαχρονικά «δώσει» ένα άνω τού μέσου όρου ποσοστό ανθρώπων μέ ύψηλές έπιδόσεις.

Οί έγκέφαλοι τών άριστερόχειρων είναι δομημένοι διαφορετικά, μέ τρόπο πού διευρύνει τό φάσμα ίκανοτήτων τους, ένώ τά γονίδια πού εύθύνονται γιά τήν άριστεροχειρία ρυθμίζουν καί τήν άνάπτυξη τών γλωσσικών κέντρων τού έγκεφάλου.

“Κοινωνίες τών Έθνών, Άφυπνιστείτε”

“Ο νοών νοείτω καί ουαί τώ άνοήτω”

Τό Γραφείο Διαχείρισης Ίστοσελίδων, Γραφείο Δημόσιων Ύποθέσεων, διαχειρίζεται αύτόν τόν ίστότοπο ώς πύλη πληροφοριών άπό τό Άμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

(Voukatios — Δοκιμιογράφος)
___________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liaros
Spyridon Liaros

Middle member 2017