ΔΟΚΙΜΙΟ — ΕΡΕΥΝΑ: Ύγεία — Ό Ίος τού Δυτικού Νείλου

*****

Voukatios

Δοκιμιογράφος

12/08/201 8

ΔΟΚΙΜΙΟ — ΕΡΕΥΝΑ: Ύγεία — Ό Ίος τού Δυτικού Νείλου

Κάνοντας σωστή χρήση τής Φυσιολογικής μας Νοημοσύνης δέν θά πρέπει νά μάς άπασχολεί ό θανατηφόρος Μεταλλαγμένος ίός τού Δυτικού Νείλου.

Αύτό όμως ίσως προβληματίσει τίς προπαγανδιστικές φαρμακευτικές Φιέστες.

Έπιστρέφοντας στίς πρώτες Άρχαίες Έλληνικές Φιλοσοφικές μεθόδους τής Ίατρικής καί Φαρμακολογίας τού Ίπποκράτη ή καί άλλων Έλλήνων Φιλοσόφων γιά νά δούμε τά Φυσιολογικά φαρμακευτικά σκευάσματα τής έποχής έκείνης.

Γιά τήν καταπολέμιση τού “θανατηφόρου” Ίού τού Δυτικού Νείλου, 
ή άκόμη καί άλλων έπιβλαβών έντόμων τής Φύσης, έπεξεργάζοντας σωστά τίς Άρχαίες παλιές μεθόδους όπως είναι τό Φυσικό προϊόν, τό πανάρχαιο βότανο τό σκόρδο.

Τό σκόρδο, ένα πανάρχαιο άντίδοτο, πού δρά κατά πάντων

Πρόκειται γιά φυτό πού είναι γνωστό άπό τήν Άρχαιότητα. Το σκόρδο περιέχει μία ούσία γνωστή ώς άλισίνη, στήν οποία όφείλει καί τή χαρακτηριστική μυρωδιά του, αλλά και την προστασία τού ίδιου τού φυτού άπό είσβολείς (έντομα, μικροοργανισμοί).

Τό σκόρδο ώς ένα Φυσικό άπωθητικό έντομοκτόνο άλλά καί τών έπικίνδυνων έρπετών

Παίρνουμε ένα όλόκληρο σκόρδο καί καθαρίζουμε τίς σκύθες του, κατόπιν τίς πολτοποιούμε μέ τό μπλέντερ, μετά βράζουμε τόν πολτό στό άνάλογο μαγειρικό σκεύος μέ νερό έως ότου άρχίσει νά άφρίζει, καί άφού κρυώσει τό βάζουμε σέ μία κενή μεγάλη φιάλη όπως αύτή τής Coca Cola , συμπληρώνοντας μέ νερό, καί έτσι έχουμε ένα Φυσικό προϊόν ώς έντομοκτόνο, κατόπιν ραντίζουμε τίς έπιφάνιες τού χώρου μας μία φορά τήν ήμέρα, γιά άτομική χρήση περνάμε μέ τό ύγρό τίς έκτεθειμένες έπιφάνιες τού σώματός μας γιά τήν άπομάκρυνση τών βλαβερών έντόμων, άκόμη καί όλων τών 
έπικίνδυνων έρπετών.

“Κοινωνίες τών Έθνών, Άφυπνιστείτε”

“Ο νοών νοείτω καί ουαί τώ άνοήτω”

Τό Γραφείο Διαχείρισης Ίστοσελίδων, Γραφείο Δημόσιων Ύποθέσεων, διαχειρίζεται αύτόν τόν ίστότοπο ώς πύλη πληροφοριών άπό τό Άμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

(Voukatios — Δοκιμιογράφος)
___________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liaros
Spyridon Liaros

Middle member 2017