ΔΟΚΙΜΙΟ: Πολυπολιτισμικές άνθρώπινες κοινωνίες

Κοινωνία

******

Boukatios

Δοκιμιογράφος

1/1/2018

ΔΟΚΙΜΙΟ: Πολυπολιτισμικές άνθρώπινες κοινωνίες
 
Tυχερές οί πολυπολιτισμικές άνθρώπινες κοινωνίες πού δέν άντιλαμβάνονται καί δέν γνωρίζουν άπό φυσικές αίσθήσεις, καθ’ότι έτσι έχουν γαλουχηθεί άπό τήν προπαγανδιστική μεταλλαγμένη παιδεία τών Έθνών, καί γύρο τους όλα φαίνονται ρόδινα, άλλά τά φαινόμενα άπατούν.

Οί περισσότεροι όμως άπό αύτούς θεωρούνται ώς παρείσακτοι καί είναι πειθήνια όργανα άπό τά άνέντιμα καί άνήθικα προπαγανδιστικά φερέφωνα τών διαφόρων φορέων, όπως ό μηχανισμός τών ΜΜΕ πού χρεισιμοποιείται ώς φορέας κοινωνικού ελέγχου άπό τίς διεφθαρμένες έβραιωκομμουνιστικές πολιτικές σέ έποχές πολιτικής κρίσης όπως αύτή τής Λ. Άμερικής άπό τόν δικτάτορα Maduro, άλλά καί τής Έλλάδος άπό τόν άντιεξουσιαστή Τσίπρα.

Όμως οί νοήμονες άνθρώπινες κοινωνίες τών Έθνών έχουν άφυπνίσει, καί σέ όποιο πολιτικό ή θρησκευτικό Δόγμα και αν ανήκουν άντιλαμβάνονται καί βλέπουν με καχυποψία κάθε πολιτιστική δράση και τη θεωρούν προπαγανδιστική καί άνατρεπτική.

Αύτός είναι καί ό λόγος πού σέ κάθε μας κεφάλαιο — δοκίμιο τονίζουμε ότι οί άνθρωπινες κοινωνίες θά πρέπει νά χρησιμοποιούν καί νά έκμεταλλεύονται σωστά τήν Φυσική τους Συνείδηση, κάνοντας αύτό άκριβώς πού τούς προτάσει αύτή, καί μέ τόν τρόπο αύτό θά περιθωριοποιούνται καί οί μηχανισμοί μετάλλαξης τής Φυσικής άνθρώπινης συνείδησης.

(Boukatios — Δοκιμιογράφος)
___________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.