ΔΟΚΙΜΙΟ: Φιλοσοφία

******

Boukatios

24/11/2017

ΔΟΚΙΜΙΟ: Φιλοσοφία

1) Τό άνθρώπινο όν άπασχολεί τίς φιλοσοφικές κοινότητες τών Έθνών γιά πάνω από 3000 χρόνια, γιατί δέν καταφέρνει νά περιορίσει τήν δραστηριότητα στίς νοήμονες άνθρώπινες σκέψεις. (Boukatios)
 — — — — — — — -

2) ΔΟΚΙΜΙΟ: Ύπερευφυΐα

Τά άνθρώπινα χαρίσματα είναι τής Μάνας Φύσης, καί κανείς άλλος δέν δύναται νά τά προσφέρει. (Boukatios)
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
3) ΔΟΚΙΜΙΟ: Ύπερευφυΐα

Ή διάφορες έπιστημονικές έρευνες πού άσχολούνται γιά πιό ίσχυρή τεχνητή νοημοσύνη, δέν θά είναι ποτέ σε θέση να παράξει ίκανά νοήμονα όντα, πού σίγουρα θέλουν νά τά χρησημοποιήσουν γιά άνέντιμους καί ραδιούργους προπαγανδιστικούς σκοπούς, είς βάρος τών Έθνικά εύπαθών άνθρωπίνων κοινωνιών. (Boukatios)
___________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.