ΕΛΛΑΔΑ: Ή άνήθικη καί άνέντιμη πολιτική προπαγάνδα τών Μ.Μ.Ε

******

BoukatiosReport

25/1/2017

Δυστυχώς, παρά τό γεγονός τού ότι ή Έλλάδα βρήσκεται έκτός πολιτικής σκακιέρας, τού παγκόσμιου γίγνεσθαι ορισμένα Μ.Μ.Ε στοχοποιούν τή χώρα γιά μεγαλύτερη ύποβάθμιση καί τόν άφανισμό της, μαζί μέ τά διεφθαρμένα πολιτικά κόμματα.

Όπως γιά παράδειγμα τό Economist γράφει ότι ή Ελλάδα είναι μια «ελαττωματική δημοκρατία» αλλά και η λιγότερο δημοκρατική χώρα στην Ευρώπη.

Έδώ φίλοι μου πρέπει νά έπισημάνουμε στούς άνήθικους σοσιαλδημοκράτες καί οί όποίοι προωθούν τέτοιες πολιτικές, τό ότι όπου ύπάρχει κομμουνισμός δέν λειτουργεί ή Δημοκρατία. Καί άν όρισμένα μέσα ένημέρωσης θέλουν νά έχουν τή “μερίδα τού λέοντος” στήν έντιμη ένημέρωση θά πρέπει νά άποδεικνύουν τήν ήθική καί σωστή ένημέρωση, καί όχι νά κρύβονται πίσω άπό τά άνέντιμα καί άνήθικα “παραμάγαζα” τών διεφθαρμένων πολιτικών.

BoukatiosReport

Διαβάστε περισσότερα: http://www.hefimerida.com/products/ellada-i-anithiki-kai-anentimi-politiki-propaganda-ton-m-m-e/

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.