ΕΛΛΑΔΑ: Ή σημερινή κατάσταση στήν χώρα

ΕΛΛΑΣ

******

BoukatiosReport

5/09/2017

ΕΛΛΑΔΑ: Ή σημερινή κατάσταση στήν χώρα

Ή τρομοκρατική καί έγκληματική όμάδα πού είκονικά διαχειρίζεται τό Έλληνικό πολιτικό σύστημα, άρχισε τήν έφαρμογή διαφόρων μεθόδων, μέ σκοπό τόν άνθρώπινο έκφοβισμό γιά διαμόρφωση τής κοινής γνώμης στά δικά της μέτρα καί σταθμά, γιά τήν έπικράτηση τού είκονικού άναρχοκομμουνιστικού συστήματος.

Ή έγκληματική αύτή όργάνωση καί συμμορία προκειμένου νά ίκανοποιήση τίς άνέντιμες καί άνήθικες θέσεις της έχει έπιστρατεύση τήν παρανομία όλης τής Έλλήνικής κοινωνικής σαπίλας.

Οί συμμορίες της πλέον δρούν άδίστακτα σέ όλο τόν νοήμον άνθρώπινο Έλληνικό κοινωνικό ίστό, καί οί άνθρωποι θά πρέπει νά άρχίσουν νά θωρακίζονται γιά τήν προστασία τους άναλόγος.

Ή μέθοδος αύτή τού άναρχοκομμουνιστικού συστήματος προκαλεί ανατριχίλα και αποτροπιασμό σε κάθε νοήμονα άνθρωπο.
____________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.